Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS

z dnia 18.08.2018r.

I. Postanowienia Wstępne

 1. Sklep internetowy TECH-SAS, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.tech-sas.pl prowadzony jest przez Tadeusza Sasnala prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Firma Usługowo Handlowa TECH-SAS Tadeusz Sasnal", wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6821688710, REGON 121531910
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sklep.tech-sas.pl/info/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca - Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo Handlowa TECH-SAS Tadeusz Sasnal, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6821688710, REGON 121531910
 5. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://sklep.tech-sas.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 7. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 9. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.);
 11. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego TECH-SAS;
 12. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 13. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 14. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 16. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

III. Kontakt ze Sklepem

 1. Dane kontaktowe:

  Firma Usługowo Handlowa TECH-SAS Tadeusz Sasnal
  Żydów 2
  32-125 Wawrzeńczyce
  NIP: 6821688710
  REGON 121531910

  Telefon: 888222994 (opłata wg cennika właściwego operatora)
  Adres e-mail: kontakt@tech-sas.pl

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 - 16:00
 3. Adres e-mail i numer telefonu nie mogą być wykorzystywane do wysyłania niezamówionych ofert handlowych oraz propozycji i zapytań o zgodę na ich wysłanie. Prezentowane formy kontaktu służą tylko do kontaktu pomiędzy klientami a sklepem TECH-SAS.

IV. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz cookies lub
 • Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz cookies lub
 • Google Chrome w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz cookies
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

V. Informacje Ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


VI. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 2. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

VII. Zakładanie konta w sklepie - rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym nie jest konieczna do złożenia zamówienia.
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych w polach oznaczonych jako obowiązkowe są to:
  • Adres e-mail
  • Imię
  • Nazwisko
  • Hasło
 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie III.

VIII. Zasady składania zamówień

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy:

 1. Wejść na stronę internetową https://sklep.tech-sas.pl,
 2. Dokonać wyboru Produktu lub Produktów, będących przedmiotem Zamówienia poprzez dodanie ich do koszyka za pomocą przycisku "Do koszyka"
 3. Nacisnąć przycisk "Przejdź do kasy" - aby zobaczyć podsumowanie koszyka,
 4. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 5. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 7. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdzam Zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdzam Zamówienie".
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu.
 11. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie przesyłając Klientowi stosowną wiadomość e-mail zatytułowaną "TECH-SAS: Szczegóły zamówienia nr [nr zamówienia]" na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia tj:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • adresu dostawy
  • danych kupującego
 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 14. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni Sklep Internetowy skontaktuje się z Klientem drogą e-mail celem wyjaśnienia sytuacji. W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta zamówienie zostanie anulowane po 10 dniach od momentu jego złożenia celem zwolnienia towarów dla innych klientów.

IX. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, lub za pomocą firm zewnętrznych wskazanych na stronie https://sklep.tech-sas.pl/info/dostawa. Dodatkowo koszty oraz formy dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 6 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wpłaty za Zamówienie.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu (na życzenie - faktury VAT).

X. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 • przelewem na numer konta bankowego 09 1140 2004 0000 3302 7468 7758,
 • zapłata kartą płatniczą:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 • rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Blue Media,
 • gotówką - osobiście przy odbiorze towaru (dot. transportu własnego Sklepu Internetowego).

XI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje ? na podstawie przepisów prawa ? prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres firmy TECH-SAS Tadeusz Sasnal podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. TECH-SAS Tadeusz Sasnal dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

TECH-SAS Tadeusz Sasnal
Żydów 2
32-125 Wawrzeńczyce

 1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

XII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. TECH-SAS Tadeusz Sasnal jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@tech-sas.pl. TECH-SAS Tadeusz Sasnal zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. TECH-SAS Tadeusz Sasnal nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

XIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. TECH-SAS Tadeusz Sasnal podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić TECH-SAS Tadeusz Sasnal o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu Internetowego TECH-SAS Tadeusz Sasnal, Żydów 2, 32-125 Wawrzeńczyce, mailowo pod adres kontakt@tech-sas.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. TECH-SAS Tadeusz Sasnal zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TECH-SAS Tadeusz Sasnal a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TECH-SAS Tadeusz Sasnal a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę TECH-SAS Tadeusz Sasnal.
 3. TECH-SAS Tadeusz Sasnal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.